Webshopsoest is een onderdeel van
HaFi EkMo te Soest (nl)
ingeschreven bij de Kamer van koophandel te Utrecht onder nummer 61773212
Btw. NL001900655B31

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Voordeelwinkeltje en op alle met Voordeelwinkeltje aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast de Algemene Voorwaarden kunnen Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Deze gelden alleen als ze nadrukkelijk overeengekomen zijn. Als tussen de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
1.3 Van de Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken als dit schriftelijk is overeengekomen. In dit geval blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden geheel van kracht.
1.4 Eventuele Algemene Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Voordeelwinkeltje is ingestemd.
1.5 De internetsite van Voordeelwinkeltje richt zich uitsluitend op de Nederlandse  markt.
1.6 Onder “klant” wordt verstaan: iedere bezoeker van de internetsite en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een contract, van welke aard dan ook, met Voordeelwinkeltje is aangegaan of zal aangaan.
1.7 Door het gebruik van de internetsite van Voordeelwinkeltje en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de Algemene Voorwaarden.
1.8 Voordeelwinkeltje is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomsten
2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven zullen worden aangemerkt als een uitnodiging aan klanten tot het doen van een aankoop. Voordeelwinkeltje is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en duidelijk is vastgelegd. Als de klant gebruik wil maken van de uitnodiging tot het doen van een aankoop dan leidt dit alleen tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in Artikel 2 is voldaan.
2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van drie (3) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.4 Een aankoop van de klant als genoemd in Artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
– de klant heeft precies aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
– in het geval dat door Voordeelwinkeltje een op naam gestelde offerte is uitgebracht moet deze door de klant bevestigd en door Voordeelwinkeltje retour ontvangen zijn
– de klant heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe bestemde invulscherm van de internetsite en het ingevulde bestelformulier is aan Voordeelwinkeltje via elektronische weg verzonden en door Voordeelwinkeltje ontvangen.
2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per email is verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres. Deze overeenkomst kan door Hobbykoidesoester herroepen worden in geval de klant niet aan de Algemene Voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Hobbykoidesoester dit aan de klant meedelen binnen tien dagen na de ontvangst van de bestelling.
2.6 De klant en Voordeelwinkeltje komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in Artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Hobbykoidesoester gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.7 Hobbykoidesoester heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en elektronische betaling d.m.v. een SSL-verbinding.
2.8 Voordeelwinkeltje kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Hobbykoidesoester op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
2.9 De overeenkomst wordt gesloten in de Nederlandse taal.
2.10 Aan annulering zijn geen kosten verbonden.
Artikel 3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Een aantal producten worden gratis bezorgd. Indien dit het geval is zal dit duidelijk op de website aangegeven worden. Mocht de klant op de afgesproken levertijd niet aanwezig zijn dan zijn de bezorgkosten van de tweede aanbieding voor de klant. In dit geval is de klant tevens gehouden de verzendkosten van zowel de eerste als de tweede aanbieding te voldoen. Voor verzending naar landen buiten Nederland geldt dat er een toeslag op de verzendkosten komt bij producten waarbij op de website van Voordeelwinkeltje vermeld wordt dat ze gratis verzonden worden.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3.3 De klant is de prijs verschuldigd die Voordeelwinkeltje in haar bevestiging conform Artikel 2.5 van de Algemene Voorwaarden aan hem heeft meegedeeld. Duidelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Voordeelwinkeltje worden gecorrigeerd.
3.4 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
3.5 In afwijking van het vorige lid kan Voordeelwinkeltje producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Voordeelwinkeltje geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.6 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
3.7 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Voordeelwinkeltje dit bedongen heeft en: a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b) de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
3.8 Als de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de klant de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Hobbykoidesoester.

Artikel 4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
– iDeal

4.2 Afhalen van bestelde producten is niet mogelijk. Voordeelwinkeltje is een webwinkel.
4.3 In het geval van buitenland betaling is het gebruik van IBAN en BIC codes verplicht. De bankkosten die voortvloeien uit het niet gebruik maken van de IBAN en BIC codes komen ten laste van de klant.
De IBAN en BIC codes zijn op de website van Hobbykoidesoester te vinden in het informatieblok “Hobbykoidesoester Info” aan de rechterzijkant van de pagina onder de link Over Hobbykoidesoester
4.4 Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Hobbykoidesoester heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen door de klant van de (betalings-)verplichtingen, komen ten laste van de klant.
4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Voordeelwinkeltje bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.
4.6 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Voordeelwinkeltje te melden.

Artikel 5. Levering en leveringstijd
5.1 Na bestelling vindt er binnen 10 minuten bevestiging via e-mail plaats aan de klant met melding van prijs en bestelnummer.
5.2 Voordeelwinkeltje zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
5.3 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Bij elk product op de website van Voordeelwinkeltje staat een voorraadindicatie. Is het product op voorraad en is de betaling voldaan voor 15.00 uur dan zal het product nog dezelfde dag naar de klant verzonden worden. Bij producten die niet op voorraad zijn staat er een leveringsindicatie op de website. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling (en bij vooruitbetaling na ontvangst van de betaling), tenzij een langere termijn overeen is gekomen. Indien de uiterste leveringstermijn niet haalbaar is, kan de klant de koop ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden dan zo spoedig mogelijk, doch binnen de wettelijk termijn terugbetaald.
5.4 Als een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer leverbaar is. Hobbykoidesoester streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per email aan de klant te melden.
5.5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Voordeelwinkeltje zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen, de actuele verkoopprijs van dat product geldt dan als nieuwe verkoopprijs.
5.6 Leveringen vinden plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres op een vooraf met de klant overeengekomen tijdstip.
5.7 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant. Schade aan de verpakkingen of producten dienen binnen 24 uur te worden gemeld. Indien dit niet geschiedt zullen wij niet overgaan tot terugname van deze producten.

Artikel 6. Annuleren en retourneren
6.1 Aan een annulering zijn geen kosten verbonden tenzij het een product betreft dat speciaal op maat gemaakt is.
6.2 De klant kan tot 14 dagen na ontvangst een product retour zenden zonder opgaaf van redenen. Deze termijn van 14 dagen gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant. De termijn gaat bij deellevering in, zodra de laatste levering bij de consument is ontvangen. Let op: Deze retourregeling geldt niet voor producten die in de winkel gekocht zijn en geldt niet voor bedrijven.
6.3 Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken en bekijken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Het is niet de bedoeling dat de klant het artikel tijdens deze termijn ook gebruikt, het gaat dus echt om een zichttermijn. Tijdens deze termijn mag de klant een artikel bekijken en eventueel uitproberen zoals hij dat in een fysieke winkel ook zou kunnen doen. Een telefoon mag worden bekeken maar er mag niet mee gebeld zijn. Voor een koffiezetapparaat geldt dat er geen koffie mee gezet mag zijn. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Hobbykoidesoester retourneren, conform de door Hobbykoidesoester verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Deze instructies ontvangt de klant per email bij de bevestiging van de bestelling. Nadat het retour gezonden product door Voordeelwinkeltje ontvangen is wordt het terug te betalen bedrag binnen 14 dagen op de rekening van de klant teruggestort.
6.4 Software, of andere vergelijkbare producten, waarvan de verzegeling (seal) verbroken is kan niet geretourneerd worden.
6.5 Retourneren is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur.

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid
7.1 Hobbykoidesoester staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een door Voordeelwinkeltje, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Voordeelwinkeltje jegens Voordeelwinkeltje kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. Voordat er een product voor reparatie opgestuurd wordt dient de klant via een service-aanvraag bij Voordeelwinkeltje te vernemen naar welk adres het betreffende product verstuurd dient te worden. Bij defecten zijn alle verzendkosten voor reparatie naar Voordeelwinkeltje of naar de fabrikant voor rekening van de klant. Als het defect binnen 14 dagen na ontvangst optreedt dan zijn de verzendkosten voor reparatie voor rekening van Voordeelwinkeltje. De verzendkosten worden dan in de eerste instantie door de klant betaald en worden binnen 14 dagen op de rekening van de klant teruggestort.
7.2 Voordeelwinkeltje is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Hobbykoidesoester. Hobbykoidesoester is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
7.3 Indien Voordeelwinkeltje, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
7.4 Er kan geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
– als er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de fabrikant zijn verricht;
– als de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
– als de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
– als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
– als beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
7.5 De klant is verplicht Hobbykoidesoester te vrijwaren voor enige aanspraak die derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen Hobbykoidesoester mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de klant dienen te komen.
7.6 Het is mogelijk dat Hobbykoidesoester op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Hobbykoidesoester is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8. Klachtenprocedure
8.1 Voordeelwinkeltje streeft ernaar alle bestellingen naar tevredenheid van de klant af te wikkelen. Mocht er onverhoopt iets misgaan dan kan de klant een klacht indienen. De klant kan deze klacht per email of per post kenbaar maken met een duidelijke omschrijving van zijn klacht. Per email: info@voordeelwinkeltje.nl. Per post: Voordeelwinkeltje ,HaFi EkMo Citer 16 3766 ZL Soest NL.
8.2 Bij Voordeelwinkeltje ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Voordeelwinkeltje binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is Voordeelwinkeltje niet verplicht haar verplichtingen jegens de klant na te komen. De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Ook wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 10. Intellectuele eigendom
10.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Voordeelwinkeltje , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
10.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen inbegrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Hobbykoidesoester, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 11. Persoonsgegevens
11.1 Voordeelwinkeltje zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst en zullen onder geen beding aan derden verstrekt worden.
11.2 De klant kan de aan Voordeelwinkeltje verstrekte gegevens ten allen tijde opvragen, wijzigen en/of inzien.
11.3 Voordeelwinkeltje neemt de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Gebruik van deze site betekent dat u onze Algemene Voorwaarden accepteert